Ha ha ge shi ku ki mi o
Na ji te mi ta ri I yu
Ta ga a ta ri
Ka ke hi ki de shi ka
E re nai
Type pu ni ka chi wa na I
Se no bi shi I te
Ha ji ma ta
Kan kei da ta ke do oh...

To o shin da I de
Ya a to
O mo e ru
To you
I ma mo kiss su da ke ka
Ka wa ra na I ma ma de

You feelin I my me
Mine su be te
Ka ke te
E ga ku a I no sign
So no hi to mi no
O ku ni
Ha ma ri ko mu to
Nu ke da se na I
Ta da I ma ni
O bo re te
Ha na shi ta ku na I
Ko no ma ma
Ki mi o da I te
Ne mu ru
This is forbidden love

Oh wo...

Cinderella no yo ni
Ka gi ra re ta ji ka I
Tick tack, tick tack
Please please
Ai shi a wa na ke
Re ba I ke na I
A su no na I
Kin dan no
Kan ke I da ta ke do oh.

Mo o hi tsu yo u na
Mo no ni
Ka wa te ru to you
So shi te kiss su da ke ka
Yeah
Bo ku ta chi o
Tsu na go


You feelin I my me
Mine su be te
Ka ke te
E ga ku a I no sign
So no hi to mi no
O ku ni
Ha ma ri ko mu to
Nu ke da se na I
Ta da I ma ni
O bo re te
Ha na shi ta ku na I
Ko no ma ma
Ki mi o da I te
Ne mu ru
This is forbidden love

(Rap part not published yet)

(Bridge not published yet)

I my me
Mine su be te
Ka ke te
E ga ku a I no sign
So no hi to mi no
O ku ni
Ha ma ri ko mu to
Nu ke da se na I
Ta da I ma ni
O bo re te
Ha na shi ta ku na I
Ko no ma ma
Ki mi o da I te
Ne mu ru
This is forbidden love

I'm begging you now

Ta da I ma ni
O bo re te
Ha na shi ta ku na I
Ko no ma ma
Ki mi o da I te
Ne mu ru
This is forbidden love

Комментарии